fbpx

สถาบันกายจิต
ศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรม

แบ่งปันความรู้ : 

แบ่งปันความรู้ : 

Visual Thinking หรือการ “คิดด้วยภาพ” คืออะไร ?

คิดด้วยภาพ

(Visual Thinking)

ภาษา” (language) เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการคิดของมนุษย์  เราใช้ภาษาในการบันทึก สื่อสาร แลกเปลี่ยน ตลอดจนขัดเกลาความคิดต่างๆ เหล่านั้น  แต่ทว่าการใช้ภาษาได้กลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาก เสียจนเรามักจะละเลยและมองข้าม ธรรมชาติและความสลับซับซ้อนของการใช้ภาษาไปอย่างหมดสิ้น

เมื่อกล่าวถึงภาษา เราก็มักจะนึกถึงคำ” (word) และประโยค” (sentence)  โดยที่คำเป็นหน่วยพื้นฐานของภาษา ที่ใช้ในการนำเสนอความคิดอย่างหนึ่งอย่างใด  และเมื่อเรานำคำหลายๆ คำ  มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ก็จะได้เป็นประโยคที่สามารถใช้สื่อถึงความคิดที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ ภาษาที่ใช้คำเป็นหน่วยพื้นฐานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เรียกว่า ภาษาคำ (verbal language)

นอกจากภาษาคำแล้ว ยังมีภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ได้มีหน่วยพื้นฐานเป็นคำและประโยค หากแต่มีหน่วยพื้นฐานเป็นสัญลักษณ์ภาพ” (pictorial symbol) ซึ่งสามารถนำเอามาร้อยเรียงและประกอบเป็น  แผนภาพ” (diagram)  ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับนำคำมาร้อยเรียงกันให้เป็นประโยค  โดยจะขอเรียกภาษารูปแบบที่สองนี้ว่า ภาษาภาพ(visual language)

การบรรยาย ในหัวข้อนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีสาระหลักและวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำวิธีการนำเอา ภาษาภาพ มาใช้ในการคิด อธิบาย วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวัน

สำหรับผู้ที่มีความสนใจจริงจัง และต้องการพัฒนาทักษะของการคิดด้วยภาพ  ควรเข้าร่วมอบรมต่อใน เวิร์คช็อป เวลาที่ใช้สำหรับเวิร์คช็อปนี้สามารถจัดเป็นแบบ หนึ่งวัน หรือ สองวัน ก็ได้ โดยที่ในช่วงแรกของเวิร์คช็อป จะเป็นการแนะนำและอธิบายหลักเกณฑ์ทั่วไป เกี่ยวกับการคิดด้วยภาพ  ส่วนช่วงหลังจะเป็นการทดลองฝึกทำโจทย์ โดยจะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-5 กลุ่ม เพื่อช่วยกันทำโจทย์และแก้ปัญหา ที่สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันเลือก ด้วยวิธีการคิดด้วยภาพ  เสร็จแล้วจะเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบคำถาม รวมถึงการวิจารณ์ และให้ความเห็นเพิ่มเติมโดยผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร ก่อนที่วิทยากรจะสรุปเวิร์คช็อป

ในกรณีที่บริษัทหรือหน่วยงานต้องการจัดเวิร์คช็อปนี้ ให้กับผู้บริหารและพนักงานของตนเอง (Private workshop) วิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและตัวอย่างที่ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้

cr. ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

รายละเอียดหลักสูตร