fbpx

สถาบันกายจิต
ศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรม

แบ่งปันความรู้ : 

แบ่งปันความรู้ : 

สร้างผลงานของรัฐบาลให้ดีขึ้นด้วย OKRs

Making Government Work Better With OKRs : Government Policy must define clear outcomes to be successful.

สร้างผลงานของรัฐบาลให้ดีขึ้นด้วย OKRs:

นโยบายของรัฐบาลต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่จะสำเร็จ คือ มุ่งไปที่เป้าหมาย ไม่ใช่มุ่งไปที่ข้อจำกัดและเงื่อนไข
จากประสบการณ์ของ Ryan Panchadsaram หนึ่งในทีม OKRs ของ John Doerr ผู้นำ OKRs framework มาใช้กับ Google
Ryan เคยเป็นที่ปรึกษาใน Whitehouse และนำ OKRs มาช่วยในการกำหนด Public policy ให้มี Timeline and Milestones ที่ชัดเจน ที่สำคัญคือ Focus and Prioritize คือ อะไรที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญและทำก่อน  จะเห็นได้ว่า หัวใจของ OKRs กับการจัดการภาครัฐโดยรัฐบาลจึงควรเริ่มจากการ Define หา Problem domain แล้ว transform ปัญหาสู่ Aspirational Goal หรือ Objective ที่สำคัญคือ Public Value Proposition (PVP) หรือ ที่ ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน เรียกว่า คุณค่าที่รัฐต้องส่งมอบแก่สาธารณะ Focus and Prioritize อะไรที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญและทำก่อน แทนที่จะมองพันธกิจของกระทรวงเป็นตัวตั้ง แต่มุ่งไปที่ What are people’s needs and wants? แล้วกำหนด Key result หรือผลลัพธ์ แล้วถึงจะกำหนด Key activities ซึ่งมีกระทรวงใดเป็นเจ้าภาพ แล้วกระทรวงใดเป็น supporter โดยมี OKRs ที่ align อย่างสอดคล้องไปด้วยกัน
แม้ในเชิงปฏิบัติในไทยยังต้องใช้เวลา เพราะการบริหารภาครัฐให้หลุดจาก Silos จำต้องปรับ Political culture ให้นักการเมืองไทยมี Growth Mindset ในแบบที่สอดคล้องกับบริบทโลก นับเป็นสิ่งที่ท้าทาย
แต่ทว่าหากเราอยากให้ชาติไทยหลุดจากวังวนเช่นนี้ การเปลี่ยนตรรกะ วิธีคิด เครื่องมือทางการบริหาร วัฒนธรรมทางการเมือง และอื่นๆจำต้องเปลี่ยน เพราะมิฉะนั้นผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิม
                   
             
เนื้อหา : ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน