fbpx

สถาบันกายจิต
ศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรม

แบ่งปันความรู้ : 

แบ่งปันความรู้ : 

People Transformation

People transformation เปลี่ยน “คน” ให้พร้อมองค์กรดิจิทัล

People transformation หรือ การปรับองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลด้วยการพัฒนาและการจัดการเรื่องของ “คน”

จากปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกให้กับบริษัท และองค์กร ทั้งในแง่ของรูปแบบการทำธุรกิจ และการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric) ความคล่องตัว (Agility) และการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลและอื่นๆ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการทางธุรกิจ แต่ความสำเร็จนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วย การ Transform จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ พนักงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วย

People

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกระบวนการการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจ:

 • กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการและองค์กรรูปแบบใหม่

ซึ่งหมายถึงการให้อำนาจแก่พนักงานและจัดเตรียมกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาและบรรลุความพึงพอใจ หรือที่เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” ที่ต้องจัดการในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

การบริหารรูปแบบใหม่

Administrative

ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพราะเป็นบทบาทที่ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกำลังสั่นคลอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งเหล่านี้กำลังผลักดัน ให้ผู้จัดการ ตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติ ในอนาคต

 • พวกเขาจะเปลี่ยนไปสู่บทบาทใหม่ของผู้จัดการทีมในฐานะโค้ชได้อย่างไร ?
 • แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ใดที่พวกเขาจำเป็นต้องนำมาใช้เมื่องานกลายเป็นดิจิทัล ทำงานร่วมกัน และคล่องตัว
 • พวกเขาจะพัฒนา Soft skill (ทักษะทางอารมณ์) ได้อย่างไร ?

ประสบการณ์ของลูกค้าและประสบการณ์ของพนักงาน (Customer and employee experience)

Customer experience

บริษัทต่างๆ ได้ดำเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงมากมาย หลังจากตระหนักเห็นถึงความสำคัญของ Customer centric  แต่บางครั้งไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานเสมอไป ซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมาย:

 • การเปลี่ยนแปลง “การเดินทางของลูกค้า” (Customer Journey) ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานในแต่ละวันอย่างไร?
 • องค์กรจะให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้าและพนักงานได้อย่างไร ? องค์กรจะสร้างความเรียบง่ายและความชัดเจน ให้มากขึ้นได้ อย่างไร ?
 • บริษัทต่างๆ จะปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ได้อย่างไร
 • ประสบการณ์ของพนักงานประเภทใดที่สามารถดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถได้ดีที่สุด?
 • องค์กรต่างๆจะสนับสนุนพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และปรับปรุงแนวปฏิบัติในวงกว้างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งได้อย่างไร

ทักษะที่จำเป็น

ตามรายงานของ Dell/Institute for the Future 85% ของงานที่มีอยู่ในปี 2030 ยังไม่ได้รับการคิดค้นขึ้นมา และความไม่แน่นอนนี้ทำให้เกิดการประกอบอาชีพใหม่ๆ โดยเน้นที่ทักษะ มากกว่าชนิดของงาน
บริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ Soft skill ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างความรู้ การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรมใหม่ๆ

 • องค์กรจะจัดการทักษะ แบบไดนามิกโดยคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้อย่างไร
 • องค์กรควรปรับปรุงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) อย่างไร โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมการเรียนรู้ และวิทยาการทางปัญญา

 

กายจิตมีบริการสร้าง People Transformation ซึ่งสามารถตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ให้องค์กร

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับยุคดิจิทัล ด้วย OKRs
 • สร้างระบบ IoT เพื่อก้าวสู่ Digital transfomation
 • สร้างผู้จัดการสู่การเป็นโค้ช OKRs Champion
 • ออกแบบระบบการทำงานที่มีความปราดเปรียว (Agility)
 • พัฒนา Soft skills ของพนักงาน
 • จิตวิทยาการบริหารความเครียดในผู้บริหาร

ติดต่อหาเรา

Line OA: https://lin.ee/a9CwyM1

E-mail: info.guyjit@gmail.com

Tel 02-116-4542