fbpx

สถาบันกายจิต
ศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรม

แบ่งปันความรู้ : 

แบ่งปันความรู้ : 

หลักสูตรออนไลน์ บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ

หลักสูตรออนไลน์ บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ

หลักสูตรออนไลน์ บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ


หลักสูตรออนไลน์ บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากงบการเงิน วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ความสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร การคำนวณภาษีอากร และยื่นภาษีอากรที่ถูกต้อง ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับในงบการเงิน และการใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในรายงานผู้สอบบัญชี และข้อปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ประกอบการ

ภาคเช้า ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง  ที่ปรึกษาทางด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan)

          ดร.โกศวัต รัตโนทยานนท์

  1. ความหมายของงบการเงิน การอ่าน เทคนิค และการใช้ประโยชนจากงบการเงินในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

– งบกำไรขาดทุน / งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

– งบแสดงฐานะการเงิน

– งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

– งบกระแสเงินสด

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาคบ่าย อาจารย์วุฒิสิทธิ์  บุญประเสริฐ์สุข : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  1. รายงานผู้สอบบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

– รายงานผู้สอบบัญชี

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล

– ประกันสังคม

หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ เหมาะกับใคร

  1. ผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี งบการเงิน และภาษีอากร
  2. บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับงบการเงิน และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรในหมวดนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ SME | Start up

สอนผ่าน โปรแกรม  Zoom

หลักสูตรออนไลน์ บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ

Public Training by Guyjit หลักสูตร ออนไลน์ Public , On site, In-House

 


ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

1. การทำบัญชี จะทำให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงาน, ฐานะทางการเงินของธุรกิจ, และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการนั้น โดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และ งบกำไรขาดทุน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ คือ งบกำไรขาดทุน จะสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ว่า กิจการมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร มีผลกำไรหรือขาดทุน นอก จากนี้ยังช่วยในการประเมินถึงความสามารถในอนาคตได้อีกด้วย เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้ งบดุล จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถทางการแข่ง ขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในขณะนั้น

งบกระแสเงินสด จะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ

– กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

– กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

– กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

โดยตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงิน จะสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อวัดผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เช่น การวัดสภาพคล่องของธุรกิจ การวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ การวัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และ ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น


2. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจข้อมูล

บัญชีจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ โดยประเมินจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรายงานวิเคราะห์ต่างๆ อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารงานสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และ ความเชื่อมั่นสูง สามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ทำให้สามารถพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท 

เนื่องจากในการทำบัญชีอย่างถูกต้อง จะทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง จะช่วยในการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า หรือ บริการของธุรกิจ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้ และสามารถนำไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่ กิจการมีอยู่ นอกจากนี้การบันทึกบัญชีจะทำให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง จึงช่วยลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนได้

4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน

ใน การจัดทำบัญชีจะทำให้เราได้รายงานทางเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทาง ธุรกิจต่าง ๆ อันเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน เช่น เมื่อเราต้องการเงินทุนเพิ่มก็สามารถนำรายงานทางการเงินนั้นไปเป็นข้อมูล ประกอบในการขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ โดยธนาคาร หรือ เจ้าหนี้เงินกู้ จะใช้รายงานทางการเงินของกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จากความน่าเชื่อถือ และ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ยืม รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้จะได้รับ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้กิจการจะได้รับวงเงินกู้ที่ต้องการ และ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม


5. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการ

การ มีระบบบัญชีที่ดี จะทำให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะ เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะ ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงที่มาที่ไปซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะเกิดการ ทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิด ขึ้น หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

6. เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสมประหยัด และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบคุณที่มา : Facebook ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ